Verkoopsvoorwaarden

1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: Iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Machines De Dobbelaere BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere “koper” verbindt er zich toe de producten  op “Machines De Dobbelaere” niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook “u”, “uw” genoemd.

Consument(-koper): Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Producten: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument koper.

Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de consument. Deze consument verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

 

2. Wie is Machines De Dobbelaere?

Machines De Dobbelaere is het online-handelsplatform dat wordt gebruikt voor de verkoop op afstand van tuinmachines, bouwmachines en accessoires hiervoor. Machines De Dobbelaere BV is de firma die de logistiek en administratie van Machines De Dobbelaere verzorgt. Deze online-verkoop is uitdrukkelijk op de Benelux markt gericht.

Vestigingsgegevens:

Durmelaan 28

9880 Aalter

België

 

Machines De Dobbelaere is steeds beschikbaar via volgende communicatiemiddelen voor verdere vragen en/of opmerkingen:

Telefoon: 09/374 48 25

E-mail: [email protected]

 

In elke communicatie met Machines De Dobbelaere houdt de koper best zijn ordernummer bij de hand, zodat Machines De Dobbelaere hem spoedig en ter zake van antwoord kan bedienen.

 

3. Wanneer zijn deze verkoopsvoorwaarden van toepassing?

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van de website en webshop, dus zowel bij het aanschouwen van ons productaanbod, het plaatsen van een bestelling als bij de verkoopovereenkomst die hier uit voort vloeit. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u als koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn in principe steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens de mogelijkheid van specifieke afwijkingen. Deze en andere afwijkingen van de Verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. In dit geval zal de afwijking slechts geldig zijn ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Machines De Dobbelaere behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Dit zal geen impact hebben op de lopende orders. Met het accepteren van de verkoopsvoorwaarden gaat de koper akkoord met de voorwaarden op deze pagina beschreven door Machines De Dobbelaere.

 

4. Het aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Machines De Dobbelaere engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert Machines De Dobbelaere hierbij de degelijke technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert Machines De Dobbelaere zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, gewicht en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

Machines De Dobbelaere staat steeds open voor kopers die graag meer informatie verkrijgen rond haar producten en diensten. Machines De Dobbelaere zal spoedig en nauwkeurig de gevraagde informatie, afbeelding, mondelinge mededelingen, opgaven etc. verstrekken via e-mail of telefonisch contact.

Ieder aanbod op de website is slechts een uitnodiging aan de koper om een bod te maken, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Machines De Dobbelaere. De koper zal hier dan ook geen rechten uit putten.

Elk aanbod op de website is slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien u een order plaatst en uw bestelling niet meer in voorraad is, zal Machines De Dobbelaere dit duidelijk communiceren binnen 15 kalenderdagen na het plaatsen van het order, waarbij de koper zicht krijgt op de werkelijke leveringstermijn. Deze leveringstermijn heeft indicatieve waarde.

Machines De Dobbelaere behoudt zich het recht voor specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op het aanbod, bijvoorbeeld een aanbod met beperkte geldigheidsduur. Voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en voorafgaand aan de plaatsing van het order gecommuniceerd worden, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW en taksen. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. De kosten van levering en installatie zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de koper zijn. Voor vernoemde kosten worden steeds duidelijk weergegeven, ten laatste bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen.

Machines De Dobbelaere heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de klant worden aangerekend.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is Machines De Dobbelaere niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Machines De Dobbelaere worden gecorrigeerd.

In afwijking van de normale werkwijze van de website kan de koper voor meer specifieke producten contact opnemen met Machines De Dobbelaere. In dat geval zal Machines De Dobbelaere een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op dit offerte-aanbod en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

 

5. Vanaf wanneer is er een overeenkomst?

Indien de koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Machines De Dobbelaere moet hij hiervoor een bod doen aan de hand van de online ordermethode. Dit bod is bindend ten aanzien van de koper.

Binnen afzienbare tijd zal Machines De Dobbelaere een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door koper opgegeven e-mailadres. De bevestiging gebeurt uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na het plaatsen van een order. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Machines De Dobbelaere kan ten allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. In dat geval zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Het is mogelijk dat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. In dat geval zal Machines De Dobbelaere de koper hierover inlichten binnen de 30 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. Machines De Dobbelaere kan een alternatief product voorstellen. De koper heeft het recht om de overeenkomst te laten ontbinden, zonder kosten. Indien hij gebruik maakt van dit recht zal Machines De Dobbelaere alle door de koper reeds betaalde bedragen spoedig terugbetalen, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de koper zijn beslissing heeft gecommuniceerd. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Machines De Dobbelaere kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

6. Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeldt was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de koper Machines De Dobbelaere hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Indien het een verkoop in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) betreft, kan de koper een factuur aanvragen via een e-mail naar [email protected].

Elke betaling wordt in principe direct afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de koper wordt geplaatst. In afwijking van dit principe kan de koper ook een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt. In dat geval heeft de koper een betalingstermijn van 7 kalenderdagen na orderbevestiging.

Indien de koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Machines De Dobbelaere zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Machines De Dobbelaere alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling.

Wanneer Machines De Dobbelaere na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

Machines De Dobbelaere kan beslissen om haar (verdere) leveringsverplichtingen niet na te komen in geval van niet-betaling, tot het moment van de volledige betaling. Machines De Dobbelaere zal de koper hierover inlichten.

Machines De Dobbelaere behoudt de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

6.1 Hoe betalen?

Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Bijgevolg worden volgende (krediet)kaarten geaccepteerd: Visa, Mastercard, Bancontact en Maestro.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Machines De Dobbelaere is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

Machines De Dobbelaere neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft deze noodzakelijke zekerheden. Het beveiligde systeem van Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. Machines De Dobbelaere aanvaardt betalingen met Visa en Mastercard. Indien de koper kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na de bevestiging van betaling van de kaart gedebiteerd.

 

7. Levering

7.1 Leveringstermijnen

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, binnen een redelijke termijn. In principe zal de levering plaats vinden binnen de 30 kalenderdagen na de orderbevestiging.

Het is gezien de specifieke aard van de producten nodig dat Machines De Dobbelaere zichzelf het recht toekent om een ruime, redelijke leveringstermijn te bedingen. Indien de levering van het bestelde product onmogelijk blijkt binnen de principiële leveringstermijn zal Machines De Dobbelaere dit duidelijk communiceren binnen de 15 kalenderdagen na het plaatsen van het order. Deze communicatie zal de nieuwe verwachte leveringstermijn bevatten. Machines De Dobbelaere kan ten allen tijde afwijken van de nieuw verwachte leveringstermijn, voor zover hier een redelijke grond toe bestaat en dit duidelijk gecommuniceerd wordt aan de koper.

De koper verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de mogelijkheid op afwijkingen. Bijgevolg beschikt de koper niet over een recht op een ontbinding van de overeenkomst en evenmin over een recht op schadevergoeding, voor zover de nieuw voorgestelde termijn redelijk is.

Deze leveringstermijnen gelden als indicatie: enkel grove tekortkomingen aan de leveringstermijn geven de koper enige rechten. Machines De Dobbelaere doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Indien zij er toch niet in slaagt binnen deze leveringstijden te leveren moet de koper dit melden via een e-mail naar [email protected]. Machines De Dobbelaere zal in samenspraak met de koper een nieuwe redelijke leveringstermijn overeen komen. Behoudens latere andersluidende overeenkomst zal dit de laatste toegestane leveringstermijn betreffen. Voorgaande moet steeds binnen de grenzen van de wet Marktpraktijken gezien worden.

De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Machines De Dobbelaere er niet in slaagt binnen de laatst toegestane leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Machines De Dobbelaere spoedig het bedrag dat de koper reeds betaald heeft, terugbetalen. Dit moet uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding gebeuren.

Machines De Dobbelaere kan voor de levering beroep doen op externe partijen, hetgeen invloed kan hebben op de levering. Machines De Dobbelaere neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Indien een reeds verstuurde bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

 

7.2 Hoe worden producten geleverd?

De koper kan de bestelde producten rechtstreeks laten leveren op het door de koper opgegeven adres.

Gezien de aard van de bestelde producten zal een rechtstreekse levering aan het door koper opgegeven adres slechts plaats vinden in de aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien deze partijen niet aanwezig zijn zal er geen levering plaatsvinden.

De levering van de bestelde producten vindt plaats op de stoep of de eerste drempel. Het is de verantwoordelijkheid van de koper of de door koper aangewezen derde partij om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken. Indien de bereikbaarheid van de afgesproken plaats niet goed of niet verantwoord is, zal de levering niet plaats vinden.

Indien de levering wordt aangeboden zoals afgesproken maar deze onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming van de koper of de door koper aangewezen derde partij, zullen de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de koper zijn. Deze kosten worden forfaitair geraamd op 75 euro.

Machines De Dobbelaere draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot het moment van levering, zijnde de ontvangst door de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Vanaf dan is de koper verantwoordelijk.

Iedere levering vereist de ondertekening van de leveringsbevestiging. Door deze ondertekening bevestigd de koper kennis te hebben genomen van alle gebruiks-, montage- en veiligheidsvoorschriften opgegeven door de fabrikant. Het gebrek aan ondertekening heeft geen gevolgen met betrekking tot de overdracht van het risico.

De levering gebeurt steeds zonder installatie of montage. Het is de transporteur eveneens niet toegestaan de geleverde producten uit de verpakking te halen. Indien dit toch het geval is, zal dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper gebeuren.

De koper staat zelf in voor de montage van de aangekochte producten. De aansprakelijkheid van Machines De Dobbelaere is in dat geval beperkt tot de levering van de aangekochte producten.

 

8. Gebreken en klachten

Machines De Dobbelaere heeft steeds de ambitie om consumenten tevreden te stellen van haar producten en de daarbij horende diensten, toch kan het zijn dat kopers niet tevreden zijn van hun geleverde order. In dat geval voorzien wij volgende garantieregeling om uw tevredenheid alsnog te winnen. Deze garantieregeling is slechts van toepassing voor zover aan de gestelde voorwaarden van de fabrikant voldaan wordt. De specifieke voorwaarden en voorschriften staan vermeld in de handleiding van ieder toestel en hebben betrekking tot:

 • Montage van het toestel.
 • De gebruiks-en onderhoudsvoorschriften.
 • De voorschriften met betrekking tot de brandstoffen.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van het verkochte product. Voor de consument-koper geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee jaar. De koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de koper of een door de koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan de verkoper, binnen de 2 kalenderdagen na levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de koper om deze communicatie voldoende te motiveren, waar mogelijk door middel van alle technische middelen ter beschikking. Het is de plicht van de koper hierover melding te maken bij het ondertekenen van de transportdocumenten en een kopie over te maken aan Machines De Dobbelaere.

De gebrekkige producten moeten terug verstuurd worden naar Machines De Dobbelaere, op kosten en risico van de koper. Machines De Dobbelaere raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de koper in de eerste plaats recht op een kosteloze herstelling, naargelang de situatie dit toelaat. De garantieregeling is van toepassing voor een kosteloze levering van de vervangonderdelen, maar werkuren en verplaatsingskosten door een technicus vallen niet onder deze regeling. Machines De Dobbelaere is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper.

Teruggestuurde producten moeten steeds in originele staat zijn, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden van de terugbetaling. De garantieplicht wordt beperkt in geval van normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse andere nalatigheden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. Machines De Dobbelaere is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de koper, deze artikelen aan de koper terug te zenden.

 

9. Herroepingsrecht

Iedere consument-koper beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. Hierbij moet de consument geen betaling van een boete of vergoeding doen en eveneens moet hij geen motief opgeven.

De consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • De levering van diensten die reeds begonnen is voor het verstrijken van de bedoelde herroepingstermijn (artikel 47, §4, 1° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming).
 • De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (artikel 47, §4, 2° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming).
 • De geleverde producten na levering en installatie die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (artikel 47, §4, 3° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming).

De consument kan zich slechts op zijn herroepingsrecht baseren indien hij aan volgende voorwaarden voldoet:

 • In de eerste plaats moet hij Machines De Dobbelaere spoedig inlichten van zijn beslissing. Dit moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of via een e-mail naar [email protected]. Hierbij is het aan de consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Bijgevolg zal de consument volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Machines De Dobbelaere:
  • De vermelding van volgende 3 data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt.
  • Naam en adres van de consument.
  • Handtekening van de consument.
 • Nadat hij Machines De Dobbelaere op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de consument de producten spoedig terug sturen naar Machines De Dobbelaere, Durmelaan 28, 9880 Aalter, België en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Stel dat de consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Machines De Dobbelaere zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Alle bijkomende leveringskosten, indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door Machines De Dobbelaere, worden niet terug betaald.

De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkend vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico’s van de terugzending dragen. Machines De Dobbelaere kan volledig vrijblijvend en, indien de consument dit wenst, een terugbetaling aanbieden. De kost voor deze service is minimaal 75 euro en volledig voor de consument. De exacte kost voor deze service dient de consument aan te vragen via een e-mail naar [email protected]. Voor deze service gelden dezelfde voorwaarden als deze voor de levering, beschreven in artikel 7.2.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Machines De Dobbelaere is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. Machines De Dobbelaere verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de consument.

Volgende goederen kunnen in geen geval worden teruggenomen:

 • Onvolledige en beschadigde goederen en goederen waarvan de verpakking onvolledig of beschadigd is.
 • Goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • Goederen die reeds gebruikt zijn.
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

10. Wat is overmacht?

Indien Machines De Dobbelaere door een omstandigheid, onafhankelijk van haar wil, geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Machines De Dobbelaere niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Machines De Dobbelaere is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Machines De Dobbelaere. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Machines De Dobbelaere, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de koper.

 

12. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacyverklaring, te consulteren via de website van Machines De Dobbelaere.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Machines De Dobbelaere, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank van Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.